หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายบุญยงค์ ไชยวงศ์สาย
นายก อบต.บ้านบอม
“บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดี มีระบบน้ำเพียงพอถ้วนหน้า
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านบอม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
1
2
3
 
 
นายบุญยงค์ ไชยวงศ์สาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาร
   
 
   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
กระดานสนทนา   ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (13 มี.ค. 2564)    อ่าน 36  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.พ. 2564)    อ่าน 45  ตอบ 0  
   
 
   
 


ทต.บ่อแฮ้ว จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเดินสายโทรศัพท์ภายในหมายเลข12และ14(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพ [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทต.นาแก้ว ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.บ้านค่า ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ลพร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจ [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทต.บ่อแฮ้ว จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ทต.บ่อแฮ้ว จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0089 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.หัวเสือ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน บบ ๙๙๕ ลำปาง โดยวิธีเ [ 22 มิ.ย. 2564 ]ทต.นาแก้ว จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ตค1490 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ทต.นาแก้ว จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า (บ้านนาแก [ 22 มิ.ย. 2564 ]ทต.นาแก้ว จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(บ้านนาแก้วตะวันตก [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.นายาง ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องสว่านแท่นเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อซื้อวัสดุหินคลุก (ชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๒๘ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อวัสดุหินคลุก (ชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อวัสดุหินคลุก (ชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๒๘ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อวัสดุหินคลุก (ชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๒๘ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อวัสดุหินคลุก (ชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๓๒ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้า [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๒ บ [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.บ้านค่า ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.บ้านค่า ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.บ้านค่า ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.บ้านเอื้อม จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเ [ 21 มิ.ย. 2564 ]

   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
 
 ขอเชิญชวนสั่งจองวัตถุมงคล เหรียญที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 21/5/64  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน  [ 17 พ.ค. 2564 ]  
 วันคุ้มครองผู้บริโภค  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
 การตรวจสอบรายงานการเงินจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งวดปีงบประมาณ 2563  [ 19 เม.ย. 2564 ]  
 ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจองท้าวเวสสุวรรณ พระธาตดอยตุง  [ 2 เม.ย. 2564 ]  
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น พ้นภัย  [ 23 มี.ค. 2564 ]  
 ร่วมอนุโมทนาบุญสมทบทุน ทอดผ้าป่าสามัคคี ออนไลน์  [ 18 มี.ค. 2564 ]  
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์  [ 16 มี.ค. 2564 ]  
 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 4/3/64  [ 4 มี.ค. 2564 ]  
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
 สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2564  [ 4 ก.พ. 2564 ]  
 สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2563 4/2/64  [ 4 ก.พ. 2564 ]  
 การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด 2564  [ 1 ก.พ. 2564 ]  
 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ  [ 16 ธ.ค. 2563 ]  
 รางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564  [ 14 ธ.ค. 2563 ]  
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  [ 3 ธ.ค. 2563 ]  
 ขอเชิญซื้อสลากกาชาดธรรมศาสตร์ 2563 เพื่อการกุศล  [ 26 พ.ย. 2563 ]  
 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [ 1 ก.ย. 2563 ]  
 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2563  [ 8 ก.ย. 2563 ]  
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล ของ จ.ลำปาง สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้พิการ  [ 8 ก.ย. 2563 ]  
 
อบต.ดอนไฟ พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
ทต.ทุ่งงาม วันที่ 23 มิถุนายน 2564 กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งงาม ลงพื้นที่ควบคุมงานปรับปรุงถนน [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า) จำนวน 1 เครื่อ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งงาม วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ออกตัดหญ้าบริเวณช้างเขตติดต่อเสริ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นาแก้ว กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บ่อแฮ้ว มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำหนองกุุ่มบ้านสองแควเหนือ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสถานีสูบน้ำด้ว [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ดอนไฟ ขอแจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานในสถานีสูบน้ำด้วย [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานในสถานีสูบน้ำด้วย [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ตค 1490 ลำปาง [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นาแก้ว ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวเสือ การประชุมหารือในโครงการพระราชดำริด้าสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นายาง บริการน้ำอุปโภค [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประกาศ กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่องราคาสินทรัพย์ [ 29 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างแม่อาง ส [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 45 
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างแม่อาง สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 3,4 [ 11 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 48 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 53 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 59 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 47 
   
 
   
 


ซื้อทราย ทีมีฟอส Temephos ๑% w/w (๕๐ กรัม/ซอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบ้านบอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) ตามโครงการเ [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) ตามโครงการเ [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) ตามโครงการเ [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านบอม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 29 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตสายเด่นวงศ์ หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๕จำนวน ๒ จุด โ [ 27 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ NISSAN NAVARA ทะเบียน กพ ๖๖๑๕ โดยว [ 22 เม.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือนิทานส่งเสริมพัฒนาการ จำนวน 26 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดสายทุ่งหลวง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) มีนาคม เมษายน พฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านหัวทุ่ง หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2564 ]จ้างดาดลำเหมืองคอนกรีตบ้านแม่ไทย หมู่ ๒ จำนวน ๔ จุด ยาวรวมทั้งหมด ๑,๒๐๐ เมตร โดย [ 21 ม.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ ๑๓๐๕ ลำปาง ตามร [ 20 ม.ค. 2564 ]

   
   
 
 

OTOP
ผลิตภัณฑ์     สถานที่สำคัญ

TRAVEL
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

วัดพระบาทแม่ไทย
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-209-652