หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายธนงค์ อุบลศรี
นายก อบต.บ้านบอม
“บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดี มีระบบน้ำเพียงพอถ้วนหน้า
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านบอม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
1
2
3
 
 
นายธนงค์ อุบลศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาร
   
 
   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
กระดานสนทนา   ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (13 มี.ค. 2564)    อ่าน 129  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.พ. 2564)    อ่าน 78  ตอบ 0  
   
 
   
 


อบต.บ้านเอื้อม ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]อบต.นายาง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้แมกเนติก ระบบเปิด - ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด) [ 24 ม.ค. 2565 ]อบต.นายาง ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองวัวแดง [ 24 ม.ค. 2565 ]อบต.นายาง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]อบต.วังใต้ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่ [ 24 ม.ค. 2565 ]ทต.แม่ปุ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]ทต.แม่ปุ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านบอม จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บพ ๑๓๐๕ ลำปาง โดยวิธีเฉพา [ 24 ม.ค. 2565 ]ทต.บ่อแฮ้ว จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]ทต.บ่อแฮ้ว จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]ทต.บ่อแฮ้ว ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(ทราย)กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อชุดทดสอบ โควิด-๑๙ (ATK) ทางจมูก ชนิด HOME USE ที่ได้รับจดแจ้งและรับรองม [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]ทต.แม่ปุ จ้างวางท่อลำเหมืองพร้อมขยายถนนลูกรังสวนนายสุข หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านเอื้อม ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึ [ 20 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านเอื้อม ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึ [ 19 ม.ค. 2565 ]อบต.แม่กัวะ ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง (กล่องพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]ทต.แม่ปุ จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งน้ำดิบเหมืองบน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]

   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว210  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว211  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว195 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 1-7 และ 9-10 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว193  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online กพส. มท 0810.6/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/676-751 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว201  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
 
 เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน  [ 20 พ.ย. 2564 ]  
 ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา  [ 3 พ.ย. 2564 ]  
 ขอเชิญร่วมถวายพระกุศลในงานวันประสูติครบ 100 ปี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาและ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯและ อดีตองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  [ 26 ต.ค. 2564 ]  
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]  
 บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  [ 25 ส.ค. 2564 ]  
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(การประเมินครั้งที่ 1)ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  [ 16 ส.ค. 2564 ]  
 การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  [ 29 ก.ค. 2564 ]  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
 แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564  [ 13 ก.ค. 2564 ]  
 การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย  [ 6 ก.ค. 2564 ]  
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
 ประกาศผลการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
 จุดจำหน่ายสลากตามราคา 80 บาท บริเวณศาลากลางจังหวัดลำปาง  [ 30 มิ.ย. 2564 ]  
 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  [ 26 มิ.ย. 2564 ]  
 ขอเชิญชวนสั่งจองวัตถุมงคล เหรียญที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 21/5/64  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน  [ 17 พ.ค. 2564 ]  
 วันคุ้มครองผู้บริโภค  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
 การตรวจสอบรายงานการเงินจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งวดปีงบประมาณ 2563  [ 19 เม.ย. 2564 ]  
 ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจองท้าวเวสสุวรรณ พระธาตดอยตุง  [ 2 เม.ย. 2564 ]  
 
อบต.บ้านบอม แบบราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านบอม ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส1)ประจำปี2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านเอื้อม ฝ่ายนิติบัญญัติ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ปุ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปุ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิ [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านบอม คำแถลงนโยบาย นายธนงค์ อุบลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ปุ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เรื่อง [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวเสือ ประกาศประชาสัมพันธ์ กองคลัง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้า [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.วังใต้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลื [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.แม่ปุ เทศบาลตำบลแม่ปุ ป้องกันเทศบาลตำบลแม่ปุ ติดป้ายข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ปุ ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปุ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด. [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่สัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษี [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ปุ ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปุ เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อั [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนไฟ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
ทต.ทุ่งงาม ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง ผลการประเมินสรรหาและเลือกสรร(คัดเลือก)พนักงานจ้ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งงาม ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง ผลการประเมินสรรหาและเลือกสรร(คัดเลือก)พนักงานจ้ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านบอม หมู่ที่ [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศ กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่องราคาสินทรัพย์ [ 29 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 43 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างแม่อาง ส [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 87 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 7 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
   
 
   
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บพ ๑๓๐๕ ลำปาง โดยวิธีเฉพา [ 24 ม.ค. 2565 ]ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดทตอล ขนาด ๔ ลิตร จำนวน ๖ แกลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ไทย (บ้านกลาง) หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพ [ 24 ธ.ค. 2564 ]ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบ้านบอม จำนวน ๓๗ จุด [ 15 ธ.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บพ ๑๓๐๕ ลำปาง โดยวิธีเฉพา [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อแบบพิมพ์ บัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค [ 20 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างทำป้ายไม้อัด ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงเหล็กพร้อมขา จำนวน ๒๑ ชุด [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านบอม หมู่ที่1-บ้านหัวท [ 11 ต.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบ้านบอม จำนวน ๕๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างเป่าล้างบ่อน้ำ บาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการ อบต.บ้านบอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควัน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]ซื้อเก้าอี้พลาสติก แบบมีที่ท้าวแขน จำนวน ๑๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบ้านบอม จำนวน ๕๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]ซื้อขี้วัว ตามโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านบอม หมู่ที่1-บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ [ 20 ส.ค. 2564 ]

   
   
 
 

OTOP
ผลิตภัณฑ์     สถานที่สำคัญ

TRAVEL
 

ผลิตภัณฑ์ ไม้กวาด

แหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านบอม
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-209-652